Tỉnh Sơn La triển khai hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính
Lượt xem: 424
Quý II/2022, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) và giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; quan tâm, chú trọng và kịp thời triển khai thực hiện TTHC trên môi trường điện tử. Góp phần nâng cao chất lượng giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh, đem lại sự hài lòng cho tổ chức và công dân khi đến Trung tâm liên hệ giải quyết hồ sơ công việc. Trong quý II 2022, kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục TTHC đúng hạn tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đạt tỷ lệ 99%  

Quý II/2022, trên địa bàn toàn tỉnh tiếp nhận giải quyết 226.940 TTHC.

Các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã thực hiện nghiêm túc quy định của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính. Trong Quý II/2022, tỉnh đã nghiêm túc thực hiện đúng quy định về công bố, công khai TTHC, Danh mục TTHC tại Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017; Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017, kết quả đã ban hành 07 Quyết định công bố TTHC/Danh mục TTHC và phê duyệt quy trình nội bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của các sở. Các TTHC sau khi được công bố đã được cập nhật, tích hợp, công khai trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và được các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức niêm yết đầy đủ tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả TTHC của cơ quan có thẩm quyền giải quyết TTHC, công khai trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, trang Thông tin điện tử của đơn vị.

Trong quý II/2022, đã ban hành mới 160 TTHC, sửa đổi, bổ sung 25 TTHC;  bãi bỏ 141 TTHC. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã thực hiện nghiêm túc, đúng quy định về việc niêm yết, công khai nội dung hướng dẫn thực hiện phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính. Thực hiện quản lý, vận hành, duy trì kết nối, đảm bảo thông suốt, liên tục Hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của Cổng Dịch vụ công Quốc gia với Cổng thông tin điện tử và Cổng Dịch vụ công của tỉnh. Tổ chức tiếp nhận và trả lời phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh trên Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của các cá nhân, tổ chức theo quy định.

Quý II/2022, trên địa bàn toàn tỉnh tiếp nhận giải quyết 226.940 TTHC (gồm hồ sơ tiếp nhận theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; hồ sơ tiếp nhận theo dịch vụ công trực tuyến; hồ sơ tiếp nhận theo dịch vụ bưu chính) trong đó: Cấp tỉnh tiếp nhận giải quyết 15.047 TTHC; cấp huyện tiếp nhận giải quyết 20.502 TTHC; cấp xã tiếp nhận giải quyết 191.391 TTHC. Số hồ sơ đã giải quyết đạt 223.461 TTHC trong đó quá hạn 303 hồ sơ; số hồ sơ đang giải quyết là 3.479 TTHC trong đó quá hạn 0 hồ sơ. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã nghiêm túc triển khai thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đảm bảo đúng quy định

Các cơ quan chuyên môn trên địa bàn tỉnh đã thực hiện nghiêm túc, kịp thời việc tham mưu công bố danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa, trực tuyến và qua dịch vụ Bưu chính công ích lồng ghép trong Quyết định công bố danh mục TTHC. Kết quả trong Quý II, tỉnh đã ban hành 07 Quyết định công bố danh mục và quy trình nội bộ TTHC với 185 TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa, trực tuyến và Dịch vụ Bưu chính công ích.

Công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đã tổ chức thông tin tuyên truyền bằng các hình thức như đăng tin, bài, ảnh, xây dựng phóng sự. Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố đã tổ chức đối thoại trực tiếp với các nhân, tổ chức về TTHC và giải quyết TTHC về cải cách TTHC, kiểm soát TTHC, qua đó các hoạt động về kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh được truyền tải rộng rãi đến toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, thường xuyên cập nhật các tin, bài trên Cổng thông tin điện tử tỉnh và các trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, niêm yết, công khai đầy đủ TTHC theo đúng quy định nhằm công khai, minh bạch toàn bộ TTHC cho cá nhân, tổ chức tra cứu và tìm hiểu thông tin thuận lợi.

 

Tác giả: Phòng TTBCXBBC (tổng hợp)
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 1,712
  • Trong tuần: 4,460
  • Tất cả: 2,131,930
Đăng nhập