Lượt xem: 294

Tiếp tục tập trung triển khai các nhiệm vụ xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số

Thời gian qua tỉnh Sơn La tiếp tục đầy mạnh Cải cách thủ tục hành chính (TTHC) với quyết tâm tập trung cắt giảm thời gian giải quyết hồ sơ TTHC theo Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025.

Để thực hiện tốt công tác CCHC UBND tỉnh yêu cầu trong thời gian tới các sở, ngành, địa phương tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả, bảo đảm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong Kế hoạch CCHC năm 2022; thường xuyên theo dõi, đánh giá, quán triệt thực hiện nhiệm vụ CCHC để kịp thời phát hiện và chỉ đạo xử lý những hạn chế, vướng mắc trong quá trình triển khai. Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành CCHC; công tác thông tin tuyên truyền CCHC; tổ chức đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Sơn La năm 2023.

Đồng thời tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của các bộ, ngành, địa phương. Tiếp tục thực hiện Quy chế kiểm tra, rà soát văn bản QPPL. Tăng cường kiểm tra văn bản QPPL; kịp thời phát hiện và đề xuất xử lý các văn bản trái quy định của pháp luật. Bảo đảm 100% văn bản QPPL ban hành đúng thẩm quyền, nội dung, trình tự, thủ tục, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản; 100% văn bản QPPL phát hiện sai phạm qua kiểm tra được xử lý hoặc kiến nghị xử lý; 100% văn bản QPPL được xử lý hoặc kiến nghị xử lý sau rà soát.

Thực hiện nghiêm túc các chủ trương, định hướng về cải cách TTHC của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh; tiếp tục rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa TTHC thuộc phạm vi quản lý trên cơ sở chỉ đạo tại các nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân; tăng cường thực hiện giải quyết hồ sơ TTHC trên môi trường điện tử theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP; quán triệt thực hiện có hiệu quả các gói giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện TTHC qua các hình thức trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích.

Tiếp tục sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện theo hướng dẫn của cấp có thẩm quyền; rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ; sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

Tiếp tục thực hiện cơ cấu, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp, các ngành theo vị trí việc làm, khung năng lực, đảm bảo đúng người, đúng việc, nâng cao chất lượng, hợp lý về cơ cấu. Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật; tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Kiểm tra công vụ, kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính.Triển khai thực hiện tốt cơ chế tự chủ, tự chịu trách. Thực hiện kỷ luật, kỷ cương tài chính, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với các cấp ngân sách, các đơn vị dự toán trong lĩnh vực quản lý ngân sách Nhà nước.

Tiếp tục tập trung triển khai các nhiệm vụ xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số theo Quyết định số 749/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 31/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 251/KH-UBND ngày 01/11/2021 của UBND tỉnh; phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ chính quyền số của các cơ quan Nhà nước tỉnh Sơn La năm 2022; xây dựng kênh tương tác trực tuyến giữa người dân và các cơ quan hành chính Nhà nước; kế hoạch số hóa quy trình, hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; xây dựng kho dữ liệu điện tử lưu trữ dữ liệu tổ chức, cá nhân; tạo lập hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh; tổ chức thực hiện có hiệu quả các biện pháp để khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4.

 

Tác giả:Phòng TTBCXBBC (tổng hợp)
Tin khác
1 2 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 32
  • Hôm nay: 3,586
  • Trong tuần: 26,745
  • Tất cả: 1,139,366
Đăng nhập