Lượt xem: 481

Thống kê cài đặt Bluezone tháng 8-2021 tỉnh Sơn La.

Cập nhật tình hình cải đặt Ứng dụng BlueZone trên địa bàn tỉnh

THÁNG 8 NĂM 2021

THEO SỐ LIỆU THỐNG KÊ CỦA CỤC TIN HỌC HÓA

- Cách tính số smartphone tại các tỉnh/huyện:
+ Mỗi nhà mạng xác định tập các thuê bao sử dụng smartphone dựa trên số IMEI và phát sinh data 
+ Trên cơ sở tập thuê bao nói trên, phân theo từng tỉnh/huyện trên cơ sở: trong tháng được thống kê thuê bao có trên 70% thời gian active tại địa bàn tỉnh/huyện nào thì coi là thuê bao thường trú tại tỉnh/huyện đó (thuê bao “home”).

Ngày 31 - 8 - 2021

Ngày 30 - 8 - 2021

 

Ngày 29 - 8 - 2021

 

Ngày 28 - 8 - 2021

 

Ngày 27 - 8 - 2021

 

Ngày 26 - 8 - 2021

 

Ngày 25 - 8 - 2021

 

Ngày 24 - 8 - 2021

 

Ngày 22/23 - 8 - 2021

Ngày 21 - 8 - 2021

Ngày 19/20 - 8 - 2021

Ngày 18 - 8 - 2021 

Ngày 17 - 8 - 2021

Ngày 16 - 8 - 2021

Ngày 15 - 8 - 2021

Ngày 14 - 8 - 2021

Ngày 13 - 8 - 2021

Ngày 12 - 8 - 2021

Ngày 11 - 8 - 2021

Ngày 10 - 8 - 2021

Ngày 09 - 8 - 2021

Ngày 08 - 8 - 2021

Ngày 07 - 8 - 2021

Ngày 06 - 8 - 2021

Ngày 05 - 8 - 2021

Ngày 04 - 8 - 2021

Ngày 03 - 8 - 2021

Ngày 02 - 8 - 2021

 

Ngày 01 - 8 - 2021


Tin khác