Lượt xem: 903

Thống kê số liệu triển khai QR Code tháng 8 - 2021 trên địa bàn tỉnh Sơn La

Tổng hợp khai báo Y tế điện tử và quản lý thông tin người ra vào địa điểm công cộng bằng mã QR

THÁNG 8 NĂM 2021

THEO SỐ LIỆU THỐNG KÊ CỦA CỤC TIN HỌC HÓA

 

- Số liệu được tính lũy kế đã thực hiện tại thời điểm  17h00 ngày tương ứng

Ngày 31 - 8 - 2021

Ngày 30 - 8 - 2021

Ngày 29 - 8 - 2021

Ngày 28 - 8 - 2021

Ngày 27 - 8 - 2021

Ngày 26 - 8 - 2021

Ngày 25 - 8 - 2021

Ngày 24 - 8 - 2021

Ngày 23 - 8 - 2021

Ngày 22 - 8 - 2021

Ngày 21 - 8 - 2021

Ngày 19/20 - 8 - 2021

Ngày 18 - 8 - 2021

Tin khác