Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn tỉnh Sơn La
Lượt xem: 343
Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự quyết liệt của các sở, ngành, địa phương, công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2023 đã đạt được những kết quả tích cực

Trong 06 tháng đầu năm 2023các nhiệm vụ đề ra theo kế hoạch CCHC năm 2023 cơ bản đảm bảo về chất lượng và tiến độ thực hiện, hoàn thành 29/68 nhiệm vụ đạt 42,65%. Đã tiếp nhận và hoàn thành 54/104 nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao đảm bảo về chất lượng, tiến độ; 50 nhiệm vụ đang trong thời hạn giải quyết. Công tác tuyên truyền về cải cách hành chính được quan tâm, đẩy mạnh.

         Tập trung ban hành các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn quản lý của tỉnh, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của văn bản khi được ban hành; quy trình xây dựng và thẩm định được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật đảm bảo chất lượng và tiến độ theo quy định; công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực cho 57 văn bản; cập nhật 34 văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành vào cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được quan tâm đẩy mạnh, nội dung tuyên truyền sát với nhu cầu của xã hội và điều kiện thực tiễn, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

          Ban hành 18 Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của các sở với tổng số 2.477 TTHC. 6 tháng đầu năm 2023, đã tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC là 179.139 hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ giải quyết TTHC đúng hạn đạt trên 99,90%. Trong kỳ, đã tiếp nhận 19 phản ánh kiến nghị, xử lý và công khai kết quả xử lý trên Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị theo quy định. 

          Công tác cải cách tổ chức bộ máy tiếp tục được chỉ đạo quyết liệt. Xây dựng và xin ý kiến các cơ quan có thẩm quyền vào dự thảo Đề án quản lý biên chế công chức trong cơ quan của HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện; số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập các tổ chức hội đặc thù và cán bộ, công chức cấp xã giai đoạn 2023-2026; xây dựng và ban hành Đề án sắp xếp, sáp nhập một số đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục; giáo dục nghề nghiệp; xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch. Quyết định giao biên chế công chức và giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức hội đặc thù năm 2023.

          Về cải cách chế độ công vụ, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh triển khai hệ thống “Quản lý cán bộ, công chức, viên chức”. Rà soát nhu cầu, số lượng người đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi nâng ngạch công chức từ chuyên viên và tương đương lên chuyên viên chính và tương đương; từ cán sự và tương đương lên chuyên viên và tương đương; đăng ký dự thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức hành chính lên Chuyên viên cao cấp năm 2023; đăng ký tuyển dụng công chức, tiếp nhận vào làm công chức năm 2023. Trình Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định bổ nhiệm, điều động bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức lãnh đạo quản lý; nghỉ hưu; thông báo nâng lương trước thời hạn; nâng lương thường xuyên; vượt khung; hoàn thành tổ chức được 29 lớp đào tạo, bồi dưỡng với 1.447 học viên.

          Về cải cách tài chính công, triển khai có hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Kết quả thực hiện giải ngân vốn đầu tư công: tổng các nguồn vốn đầu tư công thực hiện trong năm 2023 là trên 6.170 tỷ đồng, số vốn đã phân bổ chi tiết trên 5.100 tỷ đồng, bằng 82,7% kế hoạchTheo số liệu trên IOC, tổng số vốn đã giải ngân đến ngày 12/6/2023 đạt trên 990 tỷ đồng, bằng 16,06% kế hoạch.

Việc xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử đã từng bước bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa ứng dụng công nghệ thông tin với CCHC. Thực hiện kết nối, đồng bộ hệ thống giải quyết TTHC của tỉnh với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (Đề án 06/CP). Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh đã kết nối với Hệ thống thu thập, đánh giá việc sử dụng thông tin và dịch vụ công trực tuyến do Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai. Đến ngày 06/6/2023, 100% TTHC được cung cấp thông tin hướng dẫn, biểu mẫu tờ khai, đơn... trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh; tổng số dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Sơn La là 969 dịch vụ (trong đó: 19 dịch vụ công trực tuyến một phần, 950 dịch vụ công trực tuyến toàn trình); tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ trực tuyến/tổng số dịch vụ công trực tuyến của tỉnh có phát sinh hồ sơ cả trực tuyến và không trực tuyến là 231/280 dịch vụ đạt 82.5%; đã tiếp nhận 114.230 hồ sơ TTHC, trong đó 34.881 hồ sơ tiếp nhận trực tiếp và 79.349 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến (đạt 69.46%).

Bên cạnh một số kết quả đạt được, công tác CCHC trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chưa đáp ứng yêu cầu, một số chương trình, dự án chưa thực hiện giải ngân hoặc tỷ lệ giải ngân thấp; công tác thu hút đầu tư gặp nhiều khó khăn, vướng mắc; giải ngân vốn đầu tư công còn chậm; thu ngân sách trên địa bàn còn thấp; việc kết nối và đồng bộ, khai thác cơ sở dữ liệu giữa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh với Cổng Dịch vụ quốc gia về kết quả giải quyết TTHC chưa đồng bộ; kết quả đánh giá mức độ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC còn thấp; tỷ lệ TTHC được cung cấp, công khai, tích hợp trên Cổng Dịch vụ quốc gia đạt thấp; việc giải quyết hồ sơ TTHC tại một số cơ quan, đơn vị vẫn còn có hồ sơ giải quyết trễ hẹn...

Trên cơ sở một số tồn tại, hạn chế đó, đặt ra phương hương, nhiệmv ụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023, cụ thể:

         (1) Tiếp tục đẩy mạnh rà soát, ban hành các giải pháp cụ thể, thiết thực và tạo đột phá mạnh mẽ để nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ CCHC được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao.

         (2) Tiếp tục phát huy vai trò và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ CCHC; quan tâm bố trí nhân lực, tài chính, thời gian và các nguồn lực cần thiết; có giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của đơn vị, địa phương trong triển khai các nội dung, nhiệm vụ CCHC. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác CCHC, kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý. Kịp thời phát hiện chấn chỉnh tinh thần trách nhiệm, thái độ làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, xử lý nghiêm các trường hợp nhũng nhiễu, tiêu cực, vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ.

         (3) Tập trung nâng cao chất lượng công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật. Xây dựng, ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. Chú trọng công tác “hậu kiểm” văn bản quy phạm pháp luật, công tác phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh.

         (4) Tập trung ưu tiên nguồn lực đẩy mạnh triển khai số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; triển khai hiệu quả các nhiệm vụ cải cách TTHC tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; rà soát, đơn giản hóa các TTHC trong nội bộ tại cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định; nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC... Đồng thời tăng cường kiểm tra đột xuất công tác giải quyết TTHC và việc triển khai số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC, việc thực hiện các quy định về bỏ sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy của các đơn vị, địa phương.

(5) Tiếp tục sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện theo hướng dẫn của cấp có thẩm quyền; rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ; sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 18-NQ/TW; Nghị quyết số 19-NQ/TW; Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ; Nghị định số 108/2020/NĐ-CP của Chính phủ; Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

(6) Tiếp tục thực hiện cơ cấu, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp, các ngành theo vị trí việc làm, khung năng lực, đảm bảo đúng người, đúng việc, nâng cao chất lượng, hợp lý về cơ cấu. Triển khai quy trình tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức trên địa bàn theo quy định; triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo kế hoạch.

(7) Triển khai thực hiện tốt cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo các Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005, Nghị định số 117/2013/NĐ-CP của Chính phủ đối với các cơ quan hành chính nhà nước; Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh giai đoạn 2022 - 2026 theo Quyết định số 3006/QĐ-UBND ngày 07/12/2021 của UBND tỉnh.

(8) Tiếp tục tập trung triển khai các nhiệm vụ xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số, Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh Sơn La; tổ chức thực hiện có hiệu quả các biện pháp để khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Tác giả: Tuấn Nguyễn- Văn phòng
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 1,542
  • Trong tuần: 4,290
  • Tất cả: 2,131,760
Đăng nhập