Tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước tỉnh Sơn La năm 2023
Lượt xem: 151
Ngày 25/2/2023, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 56/KH-UBND về tuyên truyền công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2023

Với mục đích thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính; xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số; đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác xây dựng, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đáp ứng nhu cầu quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnhnhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính trong giai đoạn mới; nâng cao nhận thức của người dân về công tác cải cách hành chính nhà nước, cải cách thủ tục hành chính; tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp trong triển khai, giám sát quá trình thực hiện cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ngành, các cơ quan đoàn thể, công chức, viên chức tích cực tham gia công tác tuyên truyền cải cách hành chính để thực hiện tốt Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 đã đề ra; kết hợp hình thức tuyên truyền truyền thống với ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tuyên truyền nhằm mang lại hiệu quả cao.

Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước tỉnh Sơn La năm 2023 tập trung vào 06 nội dung chính:

(1) Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của cải cách hành chính đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ; Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của UBND tỉnh…Tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu của cải cách hành chính đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; những quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về CCHC; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, các đơn vị sự nghiệp công lập trong triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

          (2) Tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020, đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

          (3) Tình hình triển khai, kết quả, hiệu quả việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo quy định của Chính phủ; tình hình thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

          (4) Tình hình tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước; kết quả triển khai cải cách công vụ, công chức. Các quy định của pháp luật về quản lý, tuyển dụng, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống hành chính; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện công vụ, nhiệm vụ, đặc biệt là trong giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức.

          (5) Tình hình triển khai các nội dung về xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền số; Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; tình hình triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Tình hình triển khai, xây dựng, hoàn thiện và kết nối liên thông Hệ thống thông tin báo cáo của bộ, ngành, địa phương với Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, tình hình thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử trong hệ thống hành chính nhà nước…

(6) Tuyên truyền kết quả Chỉ số cải cách hành chính (Par Index), Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI), Chỉ số Hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), Chỉ số năng lực cạnh (PCI) cấp tỉnh, Chỉ số Chuyển đổi số (DTI), Chỉ số Công khai Ngân sách tỉnh (POBI)…

          (7) Các mô hình, cơ chế, sáng kiến về cải cách hành chính đã và đang được triển khai thí điểm, áp dụng tại các cơ quan, đơn vị./.

Tác giả: Tuấn Nguyễn- Văn phòng
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 1,762
  • Trong tuần: 4,510
  • Tất cả: 2,131,980
Đăng nhập