STT

Họ và tên

Chức danh chính

Điện thoại

Địa chỉ email

LÃNH ĐẠO SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SƠN LA

1

Phạm Thị Doan

Giám đốc Sở

0212.3854267

doanpt.stttt@sonla.gov.vn

2

Phạm Quốc Chinh

Phó Giám đốc Sở

0212.3752655

chinhpq.stttt@sonla.gov.vn

 3  Phạm Đại Phong   Phó Giám đốc Sở  0212.3750874  phongpd.stttt@sonla.gov.vn

THANH TRA SỞ | Email: thanhtra.stttt@sonla.gov.vn

1

Phạm Minh Thắng

Chánh Thanh tra

0212.3750925

thangpm.stttt@sonla.gov.vn

VĂN PHÒNG SỞ | Emai: vp.stttt@sonla.gov.vn

1

Ngô Thị Hồng Hạnh

Chánh Văn phòng

0212.3750983

hanhnth.stttt@sonla.gov.vn

2

Nguyễn Mạnh Tuấn

Phó Chánh Văn phòng

0212.3750983

tuannm.stttt@sonla.gov.vn

PHÒNG THÔNG TIN - BÁO CHÍ - XUẤT BẢN - BƯU CHÍNH | Email: ttbcxbbc.stttt@sonla.gov.vn

1

 Trần Hoa Lý

Trưởng phòng

0212.3750873

lyth.stttt@sonla.gov.vn

2

Cầm Mính Thu Hằng

Phó phòng

0212.3750873

hangcmt.stttt@sonla.gov.vn

PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - VIỄN THÔNG | Email: cnttvt.stttt@sonla.gov.vn

1

Cầm Đức Thành

Trưởng phòng

0212.3750924

thanhcd.stttt@sonla.gov.vn

2

Nguyễn Phương

Phó phòng

0212.3750924

phuongn.stttt@sonla.gov.vn

 3 Nguyễn Văn Chiến  Phó phòng  0212.3750924  chiennv.stttt@sonla.gov.vn

Trung tâm Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông | Email: ttcntt@sonla.gov.vn

1

Trần Thị Luyến

Giám Đốc

0212.3850986

luyentt.ttcntt@sonla.gov.vn

 2  Trần Đức Quang Phó Giám đốc  0212.3858728  quangtd.ttcntt@sonla.gov.vn


Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập