A. Lịch sử hình thành Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La

 Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Sơn La, được thành lập theo Quyết định số 41/2005/QĐ-UB ngày 09/4/2015 của UBND tỉnh Sơn La với tên gọi là Sở Bưu chính – Viễn thông tỉnh Sơn La, có chức năng, nhiệm vụ giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin.

Ngày 25/4/2008 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1043/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết số 207/NQ-HĐND ngày 29/4/2008 của HĐND tỉnh Sơn La về việc thành lập Sở Thông tin và Truyền thông, trên cơ sở bổ sung thêm chức năng, nhiệm vụ cho sở Bưu chính – Viễn thông thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực báo chí, xuất bản (trước đây thuộc Sở Văn hoá và Thông tin).

Hiện nay, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện theo Quyết định số 15/2023/QĐ-UBND ngày 09/6/2023 của UBND tỉnh Sơn La.

B. Chức năng và nhiệm vụ của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La

I. Vị trí, chức năng

1. Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về báo chí; xuất bản, in, phát hành; phát thanh, truyền hình; thông tin điện tử; thông tin đối ngoại; thông tin cơ sở; bưu chính; viễn thông; tần số vô tuyến điện; công nghiệp công nghệ thông tin; ứng dụng công nghệ thông tin; an toàn thông tin mạng; giao dịch điện tử, chuyển đổi số trên địa bàn.

2. Sở Thông tin và Truyền thông có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn

Thực hiện theo quy định tại Điều 2, Thông tư số 11/2022/TT-BTTTT ngày 19 tháng 7 năm 2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc UBND cấp tỉnh, phòng Văn hóa - Thông tin thuộc UBND cấp huyện. 

C. Cơ cấu tổ chức 

 1. Lãnh đạo Sở gồm: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc

 a) Giám đốc Sở là Ủy viên UBND tỉnh, là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; báo cáo trước Hội đồng nhân dân, trả lời kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo yêu cầu. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của văn phòng, các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở theo quy định của pháp luật. Căn cứ các quy định của pháp luật Giám đốc Sở ban hành Quy chế làm việc, chỉ đạo, kiểm tra và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của Sở.

b) Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc Sở, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công; khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở.

 2. Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ:

 a)Văn phòng;

 b) Thanh tra;

 c) Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản - Bưu chính;

 d) Phòng Công nghệ thông tin - Viễn thông.

 3. Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông.

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 1,795
  • Trong tuần: 4,543
  • Tất cả: 2,132,013
Đăng nhập