Hướng dẫn tuyên truyền tháng 12/2023
Lượt xem: 340
Ngày 27/11/2023, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 1701/STTTT-TTBCXBBC về việc hướng dẫn tuyên truyền tháng 12/2023 gửi các cơ quan báo chí của tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Phòng Văn hoá và Thông tin, Trung tâm Truyền thông - Văn hóa các huyện, thành phố. Đồng thời, đề nghị các cơ quan báo chí, phóng viên thường trú của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh phối hợp tuyên truyền, phản ánh các hoạt động, sự kiện diễn ra trong tháng 12/2023 trên địa bàn tỉnh Sơn La, cụ thể như sau:
1. Tuyên truyền các vấn đề, sự kiện quan trọng, nổi bật trong tháng 12/2023 như: Tháng hành động phòng chống HIV/AIDS năm 2023; Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2023; Ngày Nhân quyền thế giới (10/12); Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12); Ngày Thành lập quân đội nhân dân Việt Nam và Ngày Quốc phòng toàn dân (22/12); Ngày Dân số Việt Nam (26/12); ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Sơn La (26/12)... 
2. Tuyên truyền Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 30/10/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh V/v tăng cường xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc trên địa bàn tỉnh; ứng dụng tiện ích của công nghệ thông tin phục vụ tuyên truyền, giáo dục pháp luật và xây dựng nội dung, hình thức hướng dẫn, phổ biến, tuyên truyền pháp luật có liên quan về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên không gian mạng, kết hợp với tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; giáo dục lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; thực hiện nghiêm chỉnh các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, đơn vị về bảo vệ an ninh, trật tự. 
3. Tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm cộng đồng nhằm ứng phó thảm họa, sự cố sập đổ công trình, nhà cao tầng; đảm bảo công tác thông tin liên lạc phục vụ ứng phó thảm họa, sự cố sập đổ công trình; Công điện số 991/CĐ-TTg ngày 22/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ, bảo đảm an toàn, bảo vệ tài sản, sức khỏe, tính mạng của nhân dân… 
4. Tuyên truyền nội dung của Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới; thông tin, tuyên truyền về thuốc và các biện pháp điều trị của y dược cổ truyền, giúp nhân dân hiểu đúng về tác dụng, hiệu quả của thuốc và các phương pháp điều trị của y dược cổ truyền. Tuyên truyền quảng bá rộng rãi đến nhân dân lợi ích của y dược cổ truyền, các phương pháp nuôi trồng, sử dụng thuốc y dược cổ truyền và các phương pháp không dùng thuốc trong phòng và chữa bệnh.
5. Đẩy mạnh tuyên truyền, xúc tiến thương mại, đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm, mở rộng thị trường, sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, tạo việc làm, thu nhập, ổn định đời sống công nhân, lao động. Tuyên truyền về các sản phẩm ngành nghề nông thôn và các tour, tuyến, khu vực và sản phẩm du lịch gắn làng nghề truyền thống; hỗ trợ chuyển đổi số trong quản lý và phát triển các sản phẩm ngành nghề nông thôn. Tuyên truyền, vận động đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân và du khách tham gia bình chọn cho các đơn vị, cơ sở tham gia “Giải thưởng bình chọn công nhận thương hiệu du lịch tỉnh Sơn La năm 2023”. 
6. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, truyền thông phòng, chống: tội phạm mua bán người; tội phạm có liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; tội phạm liên quan đến không gian mạng, tín dụng đen, tội phạm có tổ chức; tội phạm trộm cắp tài sản, cờ bạc, mại dâm; 
7. Tăng cường tuyên truyền thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền, vận động nhân dân xóa bỏ những tập tục lạc hậu, thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; tăng cường phối hợp trong công tác giám sát góp phần ngăn ngừa và giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; góp phần nâng cao chất lượng dân số, chất lượng sống của nhân dân. 
8. Tuyên truyền phổ biến nội dung của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các điểm mới của Luật này bằng các hình thức đa dạng; tổ chức thực hiện các chuyên mục, chương trình, tin, bài phổ biến Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; thông tin để người dân cảnh giác trước các thủ đoạn, hình thức "biến tấu" hoạt động kinh doanh bán hàng đa cấp "trá hình" đã xuất hiện ở nhiều tỉnh, thành, thường diễn ra vào thời điểm cuối năm khi nhiều doanh nghiệp thực hiện khuyến mại dịp lễ, Tết… 
9. Tiếp tục tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; giải quyết kịp thời, dứt điểm các phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp; tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, phát huy vai trò trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; các cơ quan chí của tỉnh tiếp tục củng cố xây dựng chuyên mục tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; những kiến nghị, phản ánh của người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc của các cơ quan, tổ chức, đơn vị. 
10. Tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân Luật nghĩa vụ quân sự; Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 06/6/2022 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý, bảo vệ biên giới Quốc gia; trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nghị định số 27/2016/NĐ-CP ngày 06/4/2016 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ, tập trung tuyên truyền cho số công dân nam trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ của thanh niên và gia đình đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
11. Tuyên truyền Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 31/3/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 30/6/2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đến năm 2025; Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 02/02/2023 của Chính phủ; Kế hoạch số 125-KH/TU ngày 20/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về nội dung, hoạt động của Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động đáp ứng yêu cầu thực thi các cam kết quốc tế về lao động giai đoạn 2023 - 2030”. 
12. Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 19/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Sơn La; Công điện số 1123/CĐ-TTg ngày 18/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, sử dụng hoá đơn điện tử, góp phần đẩy mạnh công tác chuyển đổi số. Phối hợp với các đơn vị liên quan trong quảng bá phát triển hạ tầng số trên địa bàn tỉnh, để người dân và xã hội hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc phát triển hạ tầng số, chung tay xây dựng cùng các cấp chính quyền. 
13. Tuyên truyền nội dung Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16/8/2023 của Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư và Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định của UBND tỉnh; tăng cường biểu dương cách làm hay, mới, sáng tạo, hiệu quả, các cá nhân, khu dân cư tiêu biểu về thực hiện hương ước, quy ước ở cộng đồng dân cư; Quyết định số 34/2023/QĐUBND ngày 02/11/2023 của UBND tỉnh Quy định chi tiết về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Sơn La; tập trung vào tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt.
14. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các nội dung tại Kết luận số 54-KL/TW ngày 09/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Kế hoạch số 182-KH/TU ngày 28/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 54-KL/TW ngày 09/5/2023 của Ban Bí thư. Tuyên truyền kết quả Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng chống tham nhũng, tiêu cực. 
15. Triển khai công tác thông tin tuyên truyền về hoạt động tình nguyện của thanh niên; tăng cường các tin, bài về các gương thanh niên tình nguyện, mô hình tình nguyện tiêu biểu của địa phương; tuyên truyền, quảng bá rộng rãi các nội dung, giải pháp triển khai thực hiện Chương trình “Hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam giai đoạn 2022-2030” trên địa bàn tỉnh; thông tin tuyên truyền góp phần trang bị kiến thức, kỹ năng nhận biết, kỹ năng xử lý thông tin trên không gian mạng cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng; đẩy mạnh tăng cường tin tốt, câu chuyện đẹp, gương người tốt, việc tốt, gương thanh niên, thiếu niên, nhi đồng tiêu biểu, xuất sắc...; tuyên truyền triển khai thực hiện Chương trình “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp” giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn tỉnh Sơn La. 
16. Tuyên truyền Công điện số 1097/CĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về các biện pháp phòng, chống bệnh. 
17. Tuyên truyền, triển khai, thực hiện các nội dung Nghị quyết số 251/NQHĐND ngày 15/11/2023 của HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung nội dung quy định tại khoản 5 mục A phần VIII Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 78/NQHĐND ngày 16/3/2022 của HĐND tỉnh Sơn La. Tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023- 2028 theo hướng dẫn số 91/HD/BTGTU ngày 16/11/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, để tải về tài liệu tuyên truyền, truy cập vào đường link sau đây: https://drive.google.com/drive/folders/1I2ftDPyzigE8dtksyWg6Sr2TLxMmrvf_ 
Tài liệu tuyên truyền tải về tại đây
Tác giả: Phòng TTBCXBBC
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 1,569
  • Trong tuần: 4,317
  • Tất cả: 2,131,787
Đăng nhập