STT

Họ và tên

Chức danh chính

Điện thoại

Địa chỉ email

LÃNH ĐẠO SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SƠN LA

1

Nguyn Đắc Tĩnh

Giám Đốc Sở

02123.854267

tinhnd.stttt@sonla.gov.vn

2

Phạm Quốc Chinh

Phó Giám Đốc Sở

0212.3752655

chinhpq.stttt@sonla.gov.vn

3

Phạm Đại Phong 

Phó Giám Đốc Sở

0212.3750874

phongdp.stttt@sonla.gov.vn

THANH TRA SỞ | Email: thanhtra.stttt@sonla.gov.vn

1

Phạm Minh Thắng

Phó Chánh Thanh tra

0212.3750925

thangpm.stttt@sonla.gov.vn

VĂN PHÒNG SỞ | Emai: vp.stttt@sonla.gov.vn

1

Ngô Thị Hồng Hạnh

Chánh Văn phòng

0212.3750983

hanhhtn.stttt@sonla.gov.vn

2

Nguyễn Mạnh Tuấn

Phó Chánh Văn phòng

0212.3750983

tuannm.stttt@sonla.gov.vn

PHÒNG THÔNG TIN - BÁO CHÍ - XUẤT BẢN | Email: ttbcxb.stttt@sonla.gov.vn

1

Cầm Mính Thu Hằng

Phó phòng

0212.3750873

hangcmt.stttt@sonla.gov.vn

 

 

 

 

PHÒNG BƯU CHÍNH - VIỄN THÔNG | Email: bcvt.stttt@sonla.gov.vn

1

Trần Hoa Lý

Trưởng Phòng

0212.3750924

lyth.stttt@sonla.gov.vn

2

Nguyễn Văn Chiến

Phó phòng

0212.3755576

chiennv.stttt@sonla.gov.vn

PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | Email: cntt.stttt@sonla.gov.vn

1

Cầm Đức Thành

Trưởng phòng

0212.2210468

thanhcd.stttt@sonla.gov.vn

2

Nguyễn Phương

Phó Phòng

0212.2210468

phuongn.stttt@sonla.gov.vn

TT Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông | Email: ttcntt@sonla.gov.vn

1

Trần Thị Luyến

Giám Đốc

0915622553

luyentt.ttcntt@sonla.gov.vnThông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 485
  • Trong tuần: 5,493
  • Tất cả: 569,810
Đăng nhập