Lượt xem: 43

Thống kê tỷ lệ văn bản ký số trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Sơn La

Tổng hợp báo cáo thống kê số lượng văn bản ký số của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Sơn La

Lưu ý: Số liệu tổng hợp dựa trên số lượng văn bản được cơ quan phát hành qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành

BÁO CÁO TỔNG HỢP VĂN BẢN ĐI

(Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 01/09/2021)

Thời điểm xuất báo cáo 01/09/2021 07:55

STT

Tên đơn vị

Tổng số VB đã phát hành

VB phát hành nội tỉnh có ký số

1

aỦy ban nhân dân tỉnh Sơn La
(bao gồm cả Văn phòng UBND tỉnh)

9.421

4.334

2

Ban Dân tộc

1.426

1.354

3

Ban Quản lý các khu công nghiệp

635

632

4

Sở Công thương

2.466

2.426

5

Sở Giáo dục và Đào tạo

2.730

2.591

6

Sở Giao thông vận tải

3.525

3.449

7

Sở Kế hoạch và Đầu tư

2.809

302

8

Sở Khoa học và Công nghệ

2.159

2.155

9

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

2.000

1.579

10

Sở Ngoại vụ

1.146

1.007

11

Sở Nội vụ

3.972

3.817

12

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

3.325

3.111

13

Sở Tài chính

4.547

21

14

Sở Tài nguyên và Môi trường

5.731

2.451

15

Sở Thông tin và Truyền thông

2.313

2.313

16

Sở Tư pháp

1.926

1.532

17

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2.979

2.921

18

Sở Xây dựng

3.579

2.836

19

Sở Y tế

4.672

3.897

20

Thanh tra tỉnh

89

44

21

UBND huyện Bắc Yên

3.647

2.633

22

UBND huyện Mai Sơn

7.510

6.808

23

UBND huyện Mộc Châu

6.443

1.123

24

UBND huyện Mường La

5.523

2.566

25

UBND huyện Phù Yên

6.600

1.394

26

UBND huyện Quỳnh Nhai

4.278

1.731

27

UBND huyện Sông Mã

5.968

5.406

28

UBND huyện Sốp Cộp

5.478

4.556

29

UBND huyện Thuận Châu

5.877

3.808

30

UBND huyện Vân Hồ

3.057

2.339

31

UBND huyện Yên Châu

4.889

4.627

32

UBND thành phố Sơn La

7.373

7.048