Lượt xem: 509

Thống kê tỷ lệ văn bản ký số trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Sơn La

Tổng hợp báo cáo thống kê số lượng văn bản ký số của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Sơn La

Lưu ý: Số liệu tổng hợp dựa trên số lượng văn bản được cơ quan phát hành qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành

BÁO CÁO TỔNG HỢP VĂN BẢN ĐI

(Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 01/06/2022)

Thời điểm xuất báo cáo 01/06/2022 10:00

STT

Tên đơn vị

Tổng số VB đã phát hành

VB phát hành nội tỉnh có ký số (trình ký hoàn toàn trên phần mềm QLVB&ĐH)

1

aỦy ban nhân dân tỉnh Sơn La (bao gồm cả Văn phòng UBND tỉnh)

5.687

3.347

2

Ban Dân tộc

943

940

3

Ban Quản lý các khu công nghiệp

361

361

4

Sở Công thương

1.580

1.579

5

Sở Giáo dục và Đào tạo

1.904

1.775

6

Sở Giao thông vận tải

2.777

2.758

7

Sở Kế hoạch và Đầu tư

1.746

1.183

8

Sở Khoa học và Công nghệ

1.583

1.576

9

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

3.750

3.738

10

Sở Ngoại vụ

614

536

11

Sở Nội vụ

2.428

2.421

12

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

2.378

2.307

13

Sở Tài chính

2.440

7

14

Sở Tài nguyên và Môi trường

3.273

2.193

15

Sở Thông tin và Truyền thông

1.498

1.498

16

Sở Tư pháp

1.196

989

17

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1.909

1.893

18

Sở Xây dựng

2.433

2.314

19

Sở Y tế

3.498

3.383

20

Thanh tra tỉnh

473

350

21

UBND huyện Bắc Yên

2.131

2.028

22

UBND huyện Mai Sơn

4.481

4.479

23

UBND huyện Mộc Châu

3.460

3.276

24

UBND huyện Mường La

3.725

3.005

25

UBND huyện Phù Yên

3.159

2.496

26

UBND huyện Quỳnh Nhai

2.277

1.862

27

UBND huyện Sông Mã

3.450

3.324

28

UBND huyện Sốp Cộp

4.463

4.125

29

UBND huyện Thuận Châu

5.322

5.241

30

UBND huyện Vân Hồ

2.610

2.516

31

UBND huyện Yên Châu

2.976

2.976

32

UBND thành phố Sơn La

4.064

4.042