KẾT QUẢ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024 CỦA TỈNH SƠN LA
Lượt xem: 30
Trong 6 tháng đầu năm 2024, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã quan tâm chỉ đạo các sở, ngành, địa phương “Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy, công chức, công vụ và thủ tục hành chính; tập trung xây dựng Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số”, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra tại Quyết định số 78/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 16/01/2024 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Đã chỉ đạo kịp thời, tháo gỡ khó khăn, nghiên cứu các gói chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, các ngành, lĩnh vực mới như ban hành: Chỉ thị về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu  tư công năm 2024; Quyết định quy định về quản lý, điều hành ngân sách địa phương năm 2024; Công văn triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp trong việc tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn năm 2024...
anh tin bai

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1168/QĐ-UBND ngày 20/6/2024 về thành lập Ban Chỉ đạo CCHC, Chuyển đổi số và Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ Chuyển đổi số quốc gia tỉnh Sơn La (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 1168 tỉnh). Trên cơ sở được hợp nhất từ 02 Ban Chỉ đạo và 01 Tổ công tác Đề án 06/CP, do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban; Sở Nội vụ là cơ quan thường trực chung và thường trực công tác cải cách hành chính; Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan thường trực công tác Chuyển đổi số; Công an tỉnh là cơ quan thường trực Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia. Ban Chỉ đạo 1168 giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, điều hòa, phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương trong cải cách hành chính, Chuyển đổi số và Đề án 06 một cách thống nhất, hiệu quả.

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Sơn La năm 2024 với 07 nhiệm vụ trọng tâm và 81 nhiệm vụ cụ thể, gắn với trách nhiệm triển khai của từng sở, ngành, địa phương. Các sở, ngành, địa phương quan tâm, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ một cách đồng bộ, công tác cải cách có nhiều chuyển biến tích cực, kết quả các Chỉ số năm 2023 tỉnh Sơn La: Chỉ số Chỉ số CCHC đạt 88,66%, tăng 1,88%, giữ mức trên bảng xếp hạng so với năm 2022 (năm 2022 đạt 86,78%), xếp thứ 13/63 tỉnh/thành phố, đứng thứ 6/14 tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc; Chỉ số PAPI được 42,3966 điểm, tăng 1,5272 điểm so với năm 2022, thuộc 15-16 tỉnh/thành phố trong nhóm điểm trung bình - cao; Chỉ số SIPAS đạt 82,23%, tăng 0,05% so với năm 2022 (năm 2022 đạt 82,18%), thấp hơn mức trung bình của cả nước là 0,43%; đứng thứ 33/63 tỉnh, thành phố; đứng thứ 07/10 tỉnh loại I, đứng thứ 6/13 tỉnh Miền núi phía Bắc; Chỉ số PCI đạt 65,59 điểm, xếp thứ 47/63 tỉnh, thành phố, xét về thứ hạng tỉnh Sơn La tăng 2 bậc so với năm 2022; xét về điểm số tăng 2,37 điểm so với năm 2022 (năm 2022 xếp thứ 49/63 tỉnh, thành phố với tổng điểm đạt được là 63,22 điểm).

Đã triển khai đánh giá và công bố kết quả Chỉ số CCHC năm 2023 của các sở, ngành, huyện và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương. Công tác thông tin, tuyên truyền, kiểm tra cải cách hành chính tiếp tục được các sở, ngành, địa phương quan tâm đẩy mạnh thực hiện với nội dung và hình thức phong phú, đa dạng, chú trọng tính hiệu quả. Tổ chức tập huấn nâng cao Hiệu quả Quản trị và Hành chính công năm 2024 cho 367 học viên là lãnh đạo huyện, lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, cán bộ, công chức cấp xã tại các huyện: Yên Châu, Sông Mã, Sốp Cộp, Mai Sơn. Tổ chức 03 lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, thực hiện công tác CCHC tại thành phố Sơn La, huyện Mai Sơn, huyện Phù Yên cho 510 học viên là lãnh đạo UBND huyện; lãnh đạo và chuyên viên tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; lãnh đạo và công chức cấp xã.

Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật để tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, chính sách, tạo thuận lợi khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Quyết định công bố Danh mục văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ của HĐND, UBND tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023 với tổng số 802 văn bản; đã tiếp nhận và thẩm định 26 dự thảo văn bản QPPL và 02 đề nghị xây dựng Nghị quyết; tham gia ý kiến bằng văn bản đối với 23 Dự thảo văn bản của Trung ương và 84 Dự thảo văn bản của địa phương.

UBND tỉnh đã quan tâm, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC) gắn với chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, bám sát Kế hoạch cải cách TTHC trọng tâm năm 2024. Công bố danh mục TTHC và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC các sở với 48 Quyết định. Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương hiện nay là 2.526 TTHC (bao gồm cả TTHC của các cơ quan ngành dọc). Triển khai 53 dịch vụ công thiết yếu, đã hoàn thành triển khai 25/25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06/CP, triển khai 05/28 dịch vụ công theo Quyết định số 422/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tỷ lệ hồ sơ giải quyết TTHC đúng hạn đạt trên 99,95%.

Tiếp tục rà soát, sắp xếp cơ cấu tổ chức bên trong theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối trung gian, đáp ứng nguyên tắc, các tiêu chí thành lập tổ chức theo quy định tại Nghị định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của mình. Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả. Đến nay, đã xây dựng và hoàn thiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2205, tổ chức lấy ý kiến cử tri, trình kỳ họp chuyên đề thứ hai mươi mốt, HĐND tỉnh khóa XV thông qua 02 Nghị quyết: (1) Nghị quyết tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La; (2) Nghị quyết tán thành chủ trương thành lập thị xã Mộc Châu và sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của huyện Mộc Châu để thành lập các phường, xã thuộc thị xã Mộc Châu. Xây dựng và ban hành Đề án tổ chức lại Trung tâm Y tế cấp huyện trực thuộc UBND các huyện, thành phố. Giao biên chế công chức và giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức hội đặc thù năm 2024 với tổng số biên chế giao năm 2024 là 2.235 biên chế, tổng số người làm việc giao năm 2024 là 27.015 người; giao bổ sung thêm 522 người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập ngành giáo dục và đào tạo; biên chế các tổ chức hội có tính chất đặc thù năm 2024: 70 người...

Hoàn thành thẩm định, phê duyệt đề án vị trí việc làm, đề án điều chỉnh vị trí việc làm đối với 21 cơ quan hành chính cấp tỉnh; 12 UBND huyện, thành phố; 05 đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) thuộc UBND tỉnh và các ĐVSNCL thuộc cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh.

Triển khai có hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Hướng dẫn, đôn đốc các cấp ngân sách tỉnh, các đơn vị dự toán, xử lý ngân sách, khóa sổ năm 2023 và rà soát chuyển nguồn sang năm 2024, đối với các khoản kinh phí được phép chuyển nguồn theo quy định của Luật ngân sách nhà nước. Giao tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo theo đúng quy định, tính đến ngày 14/3/2024, có thêm 01 đơn vị tự chủ nhóm 4. Thu ngân sách 6 tháng đầu năm ước đạt 12.504 tỷ đồng, bằng 71,9% dự toán HĐND tỉnh giao.

Việc xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử đã từng bước bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa ứng dụng công nghệ thông tin với CCHC; triển khai rà soát, đánh giá, cấu trúc quy trình đối với các nhóm TTHC, dịch vụ công trực tuyến liên thông theo Quyết định 206/QĐ-TTg; tăng cường kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu; hoàn thiện hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh tỉnh; nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến; tổng số dịch vụ công trực tuyến của tỉnh là 1.234 dịch vụ, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến qua các dịch vụ công đạt 90%; Tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 94,59%.

Tác giả: Tuấn Nguyễn- Văn phòng
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập