Tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến ““Tìm hiểu công tác cải cách hành chính tỉnh Sơn La” năm 2024
Lượt xem: 80
Với mục đích tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh hiểu rõ về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các văn bản chỉ đạo của tỉnh về công tác cải cách hành chính (CCHC). Đẩy mạnh phát huy tinh thần chủ động sáng tạo của mỗi cá nhân, tập thể trong tuyên truyền thực hiện công tác CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành. Nâng cao ý thức, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương tạo nên sự đột phá trong công tác CCHC, nhất là trong vai trò đi đầu trong thực hiện chuyển đổi số của tỉnh; hướng tới xây dựng nền hành chính tỉnh Sơn La trong sạch, vững mạnh, thông suốt, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, tổ chức và doanh nghiệp. Thông qua cuộc thi nhằm khuyến khích các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tìm hiểu về CCHC, nghiên cứu, đề xuất sáng kiến, giải pháp CCHC; qua đó nâng cao chất lượng phục vụ người dân, đặc biệt là tuyên truyền về thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến… ngày 31/5/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đã ký ban hành Quyết định số 1028/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính tỉnh Sơn La” năm 2024.

anh tin bai

            Đối tượng dự thi là công chức, viên chức thuộc các sở, ngành; UBND các huyện, thành phố và cán bộ, công chức tại UBND các xã thị trấn.

          Nội dung thi gồm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản của Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh Sơn La về CCHC nhà nước giai đoạn 2021 – 2030, cụ thể:

(1) Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2021 -2030 của Chính phủ; Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh CCHC nhà nước tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch CCHC giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch CCHC năm 2024 của UBND tỉnh và các văn bản liên quan.

 (2) Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (năm 2020).

 (3) Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử theo quy định của Chính phủ.

 (4) Luật Cán bộ, công chức 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 2019; Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2019 và các Nghị định, Thông tư có liên quan.

 (5) Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới sắp xếp, tổ chức bộ máy hệ thống chính trị; Nghị định của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện.

(6) Các nội dung về cải cách tài chính công: Luật ngân sách nhà nước; việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính theo đúng quy định.

 (7) Các nội dung về xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền số; Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; tình hình triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 31/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chuyển đổi số tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030...

 (8) Tìm hiểu về Chỉ số CCHC (PAR INDEX); Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS); Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI); Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số Chuyển đổi số (DTI), Chỉ số Công khai Ngân sách tỉnh (POBI)…

 (9) Một số các Đề ánliên quan đến công tác CCHC.

 Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức thi trắc trực tuyến hàng tuần (04 tuần) theo đường liên kết (đường link) do Ban Tổ chức cung cấp.

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính tỉnh Sơn La” năm 2024 là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa nhằm góp phần xây dựng phong trào thi đua, đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện tốt công tác CCHC trên địa bàn tỉnh, vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai và tham gia thực hiện đạt kết quả tốt.


Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn - Văn Phòng
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập