Tỉnh Sơn La hợp nhất Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh và Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP tỉnh
Lượt xem: 16
Trong thời gian qua, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính và Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 31/8/2021 của Ban Thường vụ tỉnh ủy, Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP đã tham mưu cho Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ về việc triển khai, thực hiện công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, Đề án 06/CP. Tuy nhiên, để tránh trùng lặp về nội dung triển khai, chức năng nhiệm vụ được giao và giảm đầu mối đối với các Ban chỉ đạo có chung về thành viên trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ (02 Ban Chỉ đạo và Tổ công tác do đồng chí Phó Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng ban, Tổ trưởng), việc thành lập Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính, Chuyển đổi số và Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia tỉnh Sơn La trên cơ sở hợp nhất 02 Ban Chỉ đạo và Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP là phù hợp.     Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 của Ban Chỉ đạo

Xuất phát từ thực tiễn thực hiện nhiệm vụ và kinh nghiệm tổ chức hoạt động của một số địa phương, để việc triển khai công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, Đề án 06/CP được hiệu quả, đảm bảo thống nhất về nội dung, tránh trùng lặp, chồng chéo trong việc thực hiện nhiệm vụ, ngày 20/6/2024, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành Quyết định số 1168 /QĐ-UBND về thành Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính, Chuyển đổi số và Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia tỉnh Sơn La.

Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính, Chuyển đổi số và Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia tỉnh Sơn La do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng Ban Chỉ đạo, Sở Nội vụ là Cơ quan Thường trực chung của Ban Chỉ đạo, với các nhiệm vụ trọng tâm sau:

(1) Nghiên cứu, tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh các nội dung, chương trình, kế hoạch công tác triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính, Chuyển đổi số và chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện Đề án 06 tỉnh Sơn La.

(2) Giúp Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện chương trình, kế hoạch, việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp; chỉ đạo, điều hành, phối hợp giữa các sở, ngành và địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, Chuyển đổi số và Đề án 06 tỉnh Sơn La.

(3) Sơ kết, tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm; đề xuất phương hướng, giải pháp để đẩy mạnh cải cách hành chính, Chuyển đổi số và Đề án 06 tỉnh Sơn La. Định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm theo quy định tổng hợp, báo cáo tình hình kết quả thực hiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hoặc đột xuất trong quá trình thực hiện hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

(4) Theo dõi, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và phê bình, xử lý đối với những tập thể, cá nhân có sai phạm, yếu kém trong thực hiện nhiệm vụ được giao.


Tác giả: Tuấn Nguyễn- Văn phòng
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập