Sơn La Tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm duy trì, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Sơn La năm 2024
Lượt xem: 29
Chỉ số CCHC tỉnh Sơn La năm 2023 đạt 88,66%, tăng 1,88%, giữ mức trên bảng xếp hạng so với năm 2022; xếp thứ 13/63 tỉnh/thành phố; thuộc nhóm B của cả nước (năm 2022 đạt 86,78%, xếp thứ 13/63 tỉnh/thành phố); đứng thứ 6/14 tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc (năm 2022, đứng thứ 4/14 tỉnh); trong đó có 02 Chỉ số thành phần đứng đầu bảng xếp hạng (Chỉ số thành phần “Cải cách thể chế” đạt 97,37/10 điểm; Chỉ số thành phần “Cải cách tổ chức bộ máy” đạt 96,93/12 điểm, tăng 46 bậc so với năm 2022); Chỉ số thành phần “Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số” tăng 21 bậc so với năm 2022 
anh tin bai

         Năm 2023 là năm thứ hai tỉnh Sơn La được Bộ Nội vụ triển khai điều tra xã hội học các nhóm đối tượng được thực hiện trực tuyến trên phần mềm giúp nâng cao tính khách quan, chính xác, phản ánh ngày càng đầy đủ, toàn diện hơn các khía cạnh, nội dung phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh, kết quả khảo sát nhóm lãnh đạo quản lý tại các địa phương, Sơn La là tỉnh dẫn đầu cả nước đạt 20,23/22 điểm, với tỉ lệ điểm đạt 91,97%.

         Bên cạnh một số kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: vẫn còn tình trạng trễ hẹn giải quyết hồ sơ TTHC; chậm đồng bộ, công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC lên Cổng dịch vụ công quốc gia. Tiến độ thực hiện kế hoạch giải ngân vốn đầu tư còn chậm. Việc thực hiện kết nối, dịch vụ dữ liệu trên Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc giatỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình; tỷ lệ TTHC được triển khai thanh toán trực tuyến chưa đạt theo quy định; chất lượng cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh chưa được đánh giá cao. Giá trị thu ngân sách của tỉnh năm 2023, xếp thứ 50/63 địa phương.

         Với mục đích cải thiện những tiêu chí, tiêu chí thành phần còn hạn chế, chưa đạt yêu cầu đánh giá của bộ Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2023 theo kết quả công bố của Bộ Nội vụ. Phấn đấu duy trì, giữ mức Chỉ số CCHC năm 2024 tỉnh Sơn La tiếp tục nằm trong nhóm B của cả nước. Tăng cường nhận thức và nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành về Chỉ số CCHC cấp tỉnh của tỉnh Sơn La. Ngày 01/6/2024, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 1037/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm duy trì, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Sơn La năm 2024.

         Kế hoạch tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm duy trì, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Sơn La năm 2024 tập trung vào các nhiệm vụ chính, cụ thể:

         Thứ nhất, chủ động, tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, đặc biệt là trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC tại các cơ quan, đơn vị; bảo đảm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ CCHC đã đề ra trong Kế hoạch năm 2024; thường xuyên theo dõi, đánh giá, quán triệt việc thực hiện các nhiệm vụ CCHC để kịp thời phát hiện và chỉ đạo xử lý những hạn chế, vướng mắc trong quá trình triển khai và phối hợp thực hiện giữa các cơ quan, đơn vị.

         Thứ hai, ưu tiên nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật; nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật. Tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế, chính sách nhằm hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân, doanh nghiệp. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy sự phát triển của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Có giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tổ chức thực thi pháp luật nghiêm minh.

         Thứ ba, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHCgắn kết chặt chẽ với thực hiện chuyển đổi số, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả và đồng bộ; tổ chức thực hiện tốt việc giải quyết hổ sơ TTHC cho người dân, tổ chức, hướng đến giảm tỷ lệ hồ sơ trễ hạn, giảm thời gian đi lại và nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức. Tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, yêu cầu người dân, tổ chức nộp thêm các giấy tờ ngoài quy định khi giải quyết TTHC. Tiếp tục hoàn thiện các Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, áp dụng chuyển đổi số, tổ chức tinh gọn, phù hợp với thực tiễn.

         Thứ tư, tiếp tục rà soát, sắp xếp, tổ chức lại bộ máy các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo quy định của Chính phủ. Tăng cường phân cấp, giao quyền quản lý, điều hành của các cấp, các ngành và gắn kết chặt chẽ với thực hiện các chính sách tinh giản biên chế.

         Thứ năm, đẩy mạnh việc rà soát, ban hành các quy định để hoàn thành việc xây dựng vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống hành chính nhà nước; tiếp tục triển khai có hiệu quả Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài...; kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, bảo đảm sự nghiêm minh trong thực thi pháp luật và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và chính quyền.

         Thứ sáu, tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý tài chính - ngân sáchTiếp tục hoàn thiện các quy định về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. Các sở, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đã phê duyệt.

         Thứ bẩy, tập trung phát triển hạ tầng số, hạ tầng công nghệ thông tin bảo đảm cho việc kết nối, chia sẻ dữ liệu; triển khai đồng bộ các giải pháp để tháo gỡ các "điểm nghẽn" trong thực hiện Đề án 06/CP. Tiếp tục hoàn thiện các Cơ sở dữ liệu chuyên ngành, tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan, địa phương phục vụ phân tích, xử lý dữ liệu, hỗ trợ công tác chỉ đạo, điều hành dựa trên dữ liệu nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp. Tiếp tục rà soát, bổ sung các tính năng, tiện ích mới và nâng cấp hạ tầng kỹ thuật để tổ chức vận hành có hiệu quả Cổng dịch vụ công của tỉnh, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

         Thứ tám, tích cực nghiên cứu, tìm kiếm và áp dụng, nhân rộng các mô hình, sáng kiến trong CCHC. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền CCHC.

Tác giả: Tuấn Nguyễn- Văn phòng
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập